بایگانی دسته‌بندی‌ها: مایکروسافت پراجکت

استفاده از فیلدهای BCWS و BCWP در کنترل پروژه

در صورتیکه از فیلدهای هزینه برای بررسی پیشرفت استفاده شود، فیلدهای BCWS و BCWP می‌توانند با خواص منحصر به فرد خود راه‌کارهای مناسبی را پیش رو قرار دهند.

BCWS یا Budgeted Cost of Work Scheduled میزان هزینه با معیار برنامه اولیه (Baseline) تا تاریخ وضعیت (Status Date) را نشان می‌دهد. ویژگی خاص این فیلد وابستگی آن به تاریخ وضعیت می‌باشد، به ترتیبی که با تغییر تاریخ وضعیت مقادیر BCWS مجددا محاسبه می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که از این فیلد برای محاسبه میزان پیشرفت برنامه‌ای اطلاع استفاده شود.

برای مثال فرض کنید بخواهیم میزان پیشرفت (لازم) برنامه‌ای را برای یک فعالیت در تاریخ مشخصی محاسبه کنیم. یعنی می‌خواهیم بدانیم در این تاریخ مطابق با برنامه زمان‌بندی اولی (Baseline) میزان پیشرفت این فعالیت چه عددی باید باشد. در صورتیکه تاریخ وضعیت پروژه را برروی تاریخ مورد نظر تنظیم کنیم، فیلد BCWS نمایانگر بخشی از هزینه این فعالیت است که تا این تاریخ مطابق با برنامه بایستی تحقق می‌یافته است. به این ترتیب نسبت BCWS به هزینه برنامه (Baseline Cost) نمایانگر میزان پیشرفتی‌خواهد بود که تا این تاریخ می‌بایستی حاصل می‌شده است.

BCWP یا Budgeted Cost of Work Performed میزان هزینه واقعی را با توجه به پیشرفت واقعی حاصل شده و با مبنای هزینه برنامه‌ای (Baseline Cost) نشان می‌دهد. از نظر این بررسی این فیلد شبیه فیلد Actual Cost عمل می‌کند با این تفاوت که در آن هزینه بر اساس برنامه (Baseline) در نظر گرفته شده و با استفاده از درصد پیشرفت واقعی محاسبه می‌شود. از آنجاییکه در مایکروسافت پراجکت می‌توان برنامه‌های متعددی تعریف کرد و محاسبه BCWP می‌تواند بر اساس هریک از این برنامه‌ها تنظیم شود، این ویژگی چنانچه بعدا مفصلاً به آن خواهیم پرداخت، باعث می‌شود تا بتوان معیارهای متعددی (نظیر درصدهای وزنی، هزینه و زمان)‌را در بررسی‌های لازم به صورت همزمان بکار برد.

منحنی S-Curve

یکی از ابزارهایی که در گزارشات کنترل پروژه بسیار مرسوم گردیده است منحنی S می‌باشد. منحنی S یا S-Curve مخفف Status-Curve است. از این نمودار برای نمایش میزان تجمعی مقادیر متغیر یا عاملی استفاده می شود. دلیل نام گذاری این منحنی با نام S آنست که این منحنی نمایان گر وضعیت می باشد. البته شایان ذکر است که این منحنی می تواند برای کل پروژه یا هر یک از مراحل پروژه مثل فاز طراحی یا خرید بکار گرفته شود. در ضمن این منحنی بر اساس اطلاعات محور عمودی دارای انواع متعددی است. مثل منحنی S هزینه ای، زمانی، منابع و فیزیکی و … از کاربردهای این منحنی مقایسه وضعیت انتظاری یا برنامه ای با وضعیت واقعی است. برای مثال می توان منحنی S هزینه ای برنامه ای را با منحنی S هزینه ای واقعی مورد مقایسه قرار داد. نکته مهم این است که جهت مقایسه باید هر دو منحنی برنامه ای و واقعی دارای مبنای یکسان باشند یعنی هر دو مربوط به یک پروژه بوده و هر دو از یک نوع مثلا هزینه ای باشند. با این وجود سوء تعبیرهایی در بکار گیری آن وجود دارد که به منظور گریز از آن توجه به نکات ذیل الزامی است:

این منحنی به صورت شکسته ترسیم می شود. به عبارتی در نقاط نظارت شکست در محنی رخ می دهد.
منحنی مذکور الزاما صعودی نیست یعنی تنزل در منحنی در برخی شرایط صحیح است مانند مواقع برنامه ریزی مجدد